KADIKÖY ESKRİM SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

Madde 1- Derneğin Adı, Merkezi, Logosu ve Renkleri

 1. Derneğin Adı            : “Kadıköy Eskrim Spor Kulübü Derneği”dir.
 2. Derneğin Merkezi: İstanbul’dadır. Şubesi yoktur.
 • Derneğin Logosu: Dünyayı simgeleyen bir daire, karşıtlıkların uyumunu ifade eden derneğin renkleri ile ikiye bölünmüştür. Eskrim sporunun köklerini çağrıştıran eski stilde derneğin adı dairesel bir şekilde yazılmıştır. Merkezde eskrimin temel silahı olarak da adlandırılabilecek iki flöre çapraz bir şekilde stilize edilmiştir. Dairenin içinde yer alan üç yıldız eskrimin üç ayrı branşı olan flöre, epe ve kılıcı temsil etmektedir. Dairenin en altında derneğin temel faaliyet yeri olan İstanbul yazısı yer almaktadır.
 • Derneğin Renkleri;İki uç arasındaki uyumu, rekabetin dostluğa dönüşebilirliğini ve geleceği simgeleyenbuz mazisi – gece mavisi” dir.

Madde 2- Derneğin kurucuları;

Derneğin kurucuları eskrim antrenörleri, eskrim sporcuları ve sporcu velilerinden oluşmaktadır. Derneğin kurucularının kimlik ve meslekleri, ikametgah adresleri ve uyrukları, iş bu Tüzük’ün sonuna eklenen kurucular listesinde gösterilmiştir.

                        :.

Madde 3- Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri ile faaliyet alanı

 1. Derneğin amacı;

Dernek Üyelerinin, “Milli Eğitimimizin Genel Amaç ve Temel İlkeleri” uyarınca, bedensel, düşünsel, ruhsal ve sosyal gelişmelerini sağlamak; üyelerine sporu sevdirmek ve amatör spor ruhunu aşılamak, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, sosyal ve kültürel etkinlikler ile üyeleri arasında sevgi ve dayanışmayı artırmak, başta eskrim olmak üzere sportif faaliyetlere katılmak amacıyla kurulmuş olmakla beraber eskrimin ülkemizde gelişimine katkı sağlamak, eskrim sporunun ve faydalarının toplumda bilinirliğini arttırmayı hedefler.

 • Derneğin Faaliyet Alanı;

Dernek; sportif alanda, eskrim branşında faaliyet gösterir. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde derneğin faaliyet alanına yeni spor branşları ekleyebilir.

c)      Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları, Çalışma Biçimleri

 1. Üyelerine ve üyelerinin çocuklarına spor yapma imkânı sağlamak, turnuvalar düzenlemek, başka kuruluşlarca düzenlenen turnuvalara katılmak,
 2. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
  Kurs, seminer, sempozyum, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları yapmak.
 3. Sporu tanıtmak ve yaymak gayesi ile dergi, kitap, broşür, afiş, film hazırlamak,
 4. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için gazete, dergi, kitap gibi yayınları üyelerine dağıtmak üzere çalışmalar yapmak, müze kurmak.
 5. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 6. Spor kompleksi, spor salonu ve lokal temin etmek. Satın almak. İnşa etmek. Taşınmaz mal edinmek. Satmak. Kiralamak. Okul kulüp işbirliği yapmak ve ortak kararlar almak,
 7. Gerekli izinleri almak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 8. Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek
 9. Konusunda ihtisas sahibi kişilerden ve çevrelerden yararlanmak,
 10. Yönetim Kurulu’nca gerek görüldüğünde her türlü ayni ve nakdi yardımla birlikte araç ve gereçler sağlamak,
 11. Sporla ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki organizasyon, federasyon, kurum, kuruluş ve kulüplerle işbirliği yaparak yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerde bulunmak,
 12. Dernek amaçlarını gerçekleştirebilmek için araç kiralamak veya satın almak,
 13. Uluslararası faaliyetlerde bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 14. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemek, balo, toplantı, konser, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlence vb. etkinlikler düzenlemek veya üyelerin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 15. Dernek amacının gerçekleştirilmesi için 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları İle İlişkilerine Dair Kanun’a göre görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 16. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaçları ve diğer mal ve hizmetlerle ilgili olarak kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak üzere sandık kurmak,
 17. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
 18. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunla yasaklanmayan sivil toplum kuruluşları, vakıflar ve sendikalar gibi kuruluşlarla ortak projeler yürütmek ve amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturmak.

İKİNCİ BÖLÜM

Üyelik Koşulları, Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri ile Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 4- Üyelik ve Koşulları;

Fiil ehliyetine sahip, derneğin amaç ve ilkelerini benimsemiş, derneklere üyeliği yasaklanmamış gerçek kişiler ile tüzel kişiler üye olma hakkına sahiptir.   Ancak, yabancı uyruklu gerçek kişilerin derneğe üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması şartı aranır.

Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir. Ayrıca fiili veya karşılıksız olarak derneğe hizmet eden, maddi ve manevi yarar sağlayan gerçek ya da tüzel kişilere, yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir.

 

Madde 5- Üyeliğin Sona Ermesi

Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir.

Kendiliğinden: Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

Çıkma İle: Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Çıkarılma İle: Dernek üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir:

            1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

            2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

            3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

            4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

            Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Madde 6- Üyelerin Hakları

Her üyenin;

Dernek faaliyetlerine ve yönetime katılma,

Genel kurulda bir oy kullanma hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

Madde7- Üyelerin Yükümlülükleri

Ödenti Verme Borcu:

Üyelerin vereceği giriş ve yıllık aidat borcu yapılacak yönetim kurulu  toplantılarında belirlenir.

Diğer Yükümlülükler:

 1. Tüzükte yer alan yıllık üyelik aidatı ve diğer mali yükümlülükleri zamanında yerine getirmek.
 2. Derneğin faaliyet alanına giren spor dalı veya dallarından hangisinde veya hangilerinde faaliyet göstereceğini Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirmek.
 3. Sosyal ve sportif tesislerin inşaatı, geliştirilmesi veya yenilenmesi için Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen katkı payını Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek ödeme planına uygun olarak ödemek.
 4. Faaliyet gösterdiği spor dalında dernekçe veya başka kurum ve kuruluşlarca düzenlenen yarışmalara geçerli bir engeli olmadıkça mutlaka katılmak. (Dernek üyeleri, derneğin faaliyet alanına giren spor dalı veya dallarında düzenlenen fakat derneğin temsil edilmediği resmi veya özel yarışmalara Yönetim Kurulu’nun izni olmaksızın başka bir dernek veya kuruluş adına katılamazlar. Derneğin iştirak etmediği resmi veya özel yarışmalarda Yönetim Kurulu’nun izni olmaksızın dernek adını kullanarak yer alamazlar.)
 5. Üyeler; dernekçe veya başka kurum ve kuruluşlarca düzenlenen takım yarışmalarında kazanılan kupa ve ödülleri derneğin müzesinde muhafaza edilmek üzere derneğe vermek zorundadır.
 6. Üyeler; ancak derneğin açık bir menfaati olduğu hallerde dernekle ticari ilişkiye girebilirler.
 7. Üyeler; derneğin faaliyet alanına giren dallarda gerek görülmesi halinde eğitmen ve idareci olarak görev alabilirler. Bu üyeler Genel Kurul veya Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda maaş alarak derneğin ücretli çalışanı olabilirler.
 8. Üyeler; derneğe ait spor araçve gereçleri ile derneğe ait malları en iyi şekilde muhafaza etmek ve derneği maddi zarara sokmamakla yükümlüdür.
 9. Üyeler; Dernek Tüzüğü’ne ve bu tüzüğün verdiği yetkilere dayanarak Yönetim Kurulu’nun çıkaracağı yönetmeliklere aykırı hareketlerde bulunamazlar.
 10. Üyeler; dernek içinde ve dışında derneğin ana gayesi ile bağdaşmayacak davranışlarda veya Dernekler Kanunu’nun yasakladığı faaliyetlerde ve durumlarda bulunamazlar.
 11. Üyeler; dernek içinde ve dışında derneğin manevi şahsiyetini düşürecek, dernek organlarının onurunu rencide edecek veya derneğin manevi menfaatleri ile bağdaşmayacak konuşma veya yayınlar yapamazlar.
 12. Üyeler; dernek içinde, dernek dışında ve spor yarışmalarında spor ahlakı ve sportmenlikle bağdaşmayan hareketlerde bulunamazlar.
 13. Üyeler; dernek içinde ve dışında dernek üyeleri arasındaki sosyal dayanışma, sevgi ve ahengi bozacak, başka bir dernek üyesinin onurunu küçük düşürecek hareketlerde bulunamazlar.
 14. Derneğin lisanslı sporcuları spor yarışmalarına dernek adına iştirak ederler ve bu sporcular derneğin tesislerinden Yönetim Kurulu’nun çıkaracağı yönetmelik çerçevesinde faydalanırlar.
 15. Üyeler; dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler.
 16. Üyeler; derneğin amacına uygun davranmak, özellikle derneğin amacının gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.
 17. Üyelikten çıkan veya çıkarılan her üye üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır. Ödentisini vermeden ayrılan veya çıkarılan üyenin birikmişödentileri hukuki yollarla tahsil edilir.
 18. Dernek üyeliğinden çıkan veya çıkarılan üyenin derneğin mal varlığı üzerinde herhangi bir hakkı kalmaz ve hak iddia edemez. Geçmişte ödemis olduğu giriş ödentisi, üyelik aidatı, katkı payı, bağış ve diğer ödentilerini geri isteyemez.
 19. Üyeler; derneğe adres bildirmek ve değiştiği takdirde yazılı olarak haber vermekle yükümlüdür. Adres bildirilmemesi veya değişikliğin haber verilmemesi nedeniyle üyenin yapılacak tebligatları alamamasından doğacak mağduriyetin sorumluluğu üyenin kendisine aittir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Organlar

Madde 8- Dernek Organları

Derneğin Zorunlu Organları;

Genel kurul,

Yönetim kurulu,

Denetim kuruludur.

Madde 9Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden; oluşur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Eylül ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. ,

Yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından, mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyelerce gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Madde 10-Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

            Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

            1-Dernek organlarının seçilmesi,

            2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

            3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

            4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6– Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

            7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

            8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

            9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

10-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

            11-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve bu hususta  yönetim kuruluna yetki verilmesi,

            12-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

            13-Derneğin vakıf kurması,

            14-Derneğin fesih edilmesi,

            15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,

16-Derneğin en yetkili organı olarakderneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

17-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Yönetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

            Yönetim kurulu beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler. 

            Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

            Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

            Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

            1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

            2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

            3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

            4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

            5– Yönetim kurulu kararı ile üst kuruluşlara Federasyon ve Konfederasyonlara  üye olabilir,

6-Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle şube yönetim kurullarını görevden almak,

            7-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

            8-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

            9-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

            10-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

            11-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

12-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

13-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak,

Madde 11- Başkanın Görev ve Yetkileri

Derneği temsille birlikte sevk ve idare eder. Merkez yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.

Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Derneğe ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.

Derneğin yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar.

Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar.

Derneğin edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde  mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Derneğin temsilcilik açması halinde, temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Merkez ve şube görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar.

Mevzuatta dernek başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

Madde 12- Denetleme Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Genel kurulca bir sonraki seçim yapılan genel kurula kadar seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür.

Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme kurulu başkanı veya üyelerden biri, davet üzerine yönetim kurulu  toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.

Denetim kurulu  üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Mevzuatta denetleme kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde 13- Derneğin Gelirleri

            Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

            1-Üye aidatı: Bu miktarları belirlemeye yönetim kurulu yetkilidir,

            2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

7-Diğer gelirler.   

Madde 14-Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Madde 15- Gelir ve Gider ile Borçlanmada Usul

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Madde 16- Derneğin İç Denetimi

Dernekte Genel kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurlu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

            Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Madde 17- Derneğin Feshi ve Tasfiye

Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üye ve delegelerin en az üçte ikisinin, toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üye ve delegeler ikinci toplantıya çağrılır. Ancak, feshe ilişkin kararın, her halükarda toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Fesih halinde derneğin tüm mal, para ve hakları, genel kurul kararıyla tespit edilir. Genel kurul tarafından derneğin tüm mal varlığının nereye bırakılacağına genel kurul tarafından karar verilemezse, fesih tarihi itibari ile derneğin amacına en yakın ve en fazla üyeye sahip başka bir derneğe devredilir.

Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.

Madde 18- Lokal ve Tesis Açma

Dernek, ilgili mercilerden izin almak koşulu ile lokal ve dinlenme tesisi açabilir, işletebilir ve işlettirebilir.

Madde 19- Sandık Kurma

Dernek sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak, risturn faiz veya, sağlanan kârı üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zarurî ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.

Madde 20- Defter ve Kayıtlar

Dernek, mevzuat doğrultusunda tutması gereken zorunlu defterleri tutar. Ayrıca yönetim kurulu  kararı ile tutulması istenen diğer defterler de tutulabilir.

Madde 21- Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

         Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Madde 22-Hüküm Eksikliği

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1-İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.         

Yönetim kurulu  başkanı                            :           Ateş Mükremin Yaylıoğlu

Yönetim kurulu  başkan Yrd.                    :           Kayhan Öztürk

Sayman                                              :           Gökhan Erel

Yönetim kurulu  Üyesi                                :           Yusuf Oğuzhan Acar

Yönetim kurulu  Üyesi                                :           Aslıhan Demir Türkeç

Yönetim kurulu Üyesi                                 :           Mehmet İmeryüz

Yönetim kurulu Üyesi                                 :            Kudret Gülcan

Bu tüzük 22 (Yirmiiki) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.